روپوشهای ساده برای ازمایشگاه  بیمارستانها .و درمانگاه و غیره